شرکت مهندسی بازرگانی آریا نفت آذر آپادانا (آناکو)

انواع نوار عایق و پرایمر

نوار عایق چسب (رنگ) پرایمر

رنگ ساندورا

رنگ های روغنی آکیدی بر پایه حلال

ادامه مطلب

انواع نوارهای عایق

نوار عایق رپینگ شاییک نیا شیمی آلتن آدرین شیمی سایمان شیمی

ادامه مطلب

کاتالوگ نوارعایق و چسب پرایمر

انواع پرایمرها(چسب عایق):آدرین شیمی ،آلتن، تک شیمی، دردشت،آریاک و..

ادامه مطلب